Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Afsnit 1. Aftalegrundlag

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for aftalen mellem Spirii ApS, CVRnr. 40657339 (”Spirii”) og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt.


1.2. Salgs- og leveringsbetingelserne udgør sammen med kontrakten aftalen aftalegrundlaget mellem Spirii og kunden.

Afsnit 2. Tilbud og ordrebekræftelse

2.1. Kundens ordre er først bindende for Spirii, når begge parter har underskrevet
aftalen.


2.2. Afviger ordrebekræftelsen fra kundens ordre, skal kunden inden 8 dage meddele dette til Spirii, idet ordrebekræftelsen i modsat fald er gældende.


2.3. Tilbud, som afgives af Spirii, er kun bindende for Spirii, såfremt overensstemmende accept er modtaget inden 30 dage efter tilbuddets afgivelse til kunden,
medmindre anden acceptfrist er angivet i tilbuddet.


2.4. Tilbud må ikke overdrages af kunden til tredjemand.

Afsnit 3. Levering

3.1. Levering sker for AC ladestandere normalt indenfor syv dage ved forsendelse i Danmark. Levering af DC standere aftales ad hoc.

3.2. Kundens servicepakker vil blive aktiveret på aktiveringstidspunktet af ladestanderne.

3.3. Hvis aftalen omfatter installation af ladestandere, fastlægger Spirii på baggrund af en vurdering af arbejdets omfang et leveringstidspunkt for de aftalte ydelser. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønsker. Hvis installation skal foretages af Spirii, leveres ladestandere og andet udstyr i
forbindelse med installationen.

3.4. Omfatter leverancen, at Spirii installerer en ladestander, er det en forudsætning for Spiriis overholdelse af det oplyste tidspunkt for installation af ladestanderen, at de under pkt. 4 nævnte forudsætninger for installation er opfyldt.

3.5. Installationstidspunktet oplyses altid med forbehold for eventuelle forsinkelser som følge af forhold, der ligger uden for Spiriis kontrol.

Afsnit 4. Vilkår for installation af ladestander

4.1. Kunden kan selv via tredjemand eller af Spirii få foretaget installationen af ladestanderen.

4.2. Spirii kan til enhver tid, hvis Spirii skønner det nødvendigt, kræve dokumentation for adkomstforholdene til ejendommen.

4.3. Kunden indestår for, at ejendommens ejer har givet tilladelse til installationen, hvis ejendommen er ejet af tredjemand. Spirii kan kræve dokumentation for, at ejendommens ejer har givet tilladelse til installationen.

4.4. Installationen udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder stærkstrømsbekendtgørelsen.

4.5. Det er kundens ansvar at sikre, at følgende tekniske forudsætninger er gældende for at kunne foretage installationen på matriklen:
• at der foreligger tilstrækkeligt fremført el,
• at der foreligger en aktiv jordledning, som opfylder gældende minimumskrav,
• at der foreligger tilstrækkeligt effektudtag,
• at der foreligger tegninger af ledninger i jord,
• at eksisterende ledninger er nedlagt i henhold til gældende regler.

4.6. Det er kundens ansvar at undersøge, hvorvidt installationen kræver myndighedsgodkendelse. Fornødne myndighedsgodkendelser skal være indhentet af kunden forud for installationen.

4.7. Kunden skal på forespørgsel oplyse Spirii om særlige forhold på ejendommen,
der kan have betydning for installationsarbejdet.

4.8. Spirii kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler, forsinkelse, manglende opfyldelse af aftalen, leveringsumulighed eller skader, der kan henføres til, at de tekniske forudsætninger på matriklen i pkt.

4.5 ikke er til stede.

4.9. Kunden bærer risikoen for uforudsete forhold, der har væsentlig betydning eller indvirkning på installationsarbejdet. Spirii kan ikke drages til ansvar for fejl og mangler, forsinkelse, manglende opfyldelse af aftalen, leveringsumulighed eller skader, der kan henføres til sådanne uforudsete forhold på ejendommen.

4.10. Forøgede udgifter for Spirii som følge af forhold omfattet af pkt. 4.8 og 4.9 skal betales af kunden. Forøgede udgifter kan eksempelvis bestå et øget tidsforbrug.

4.11. Ladestanderen placeres efter aftale med kunden, hvor det er hensigtsmæssigt i forhold til parkering og opladning.

4.12. Kunden eller en repræsentant for kunden skal være til stede på adressen på installationstidspunktet og sørge for, at der er uhindret adgang til at foretage installationen. Er dette ikke tilfældet, er Spirii berettiget til at fakturere kunden efter gældende prisliste, der fremgår af Spirii hjemmeside.

4.13. Det er nødvendigt at afbryde for strømmen kortvarigt, når ladestanderen skal tilsluttes el-nettet. Spirii fraskriver sig ethvert ansvar for skader som følge af strømafbrydelsen.

4.14. I forbindelse med installationen af ladestanderen vil det ofte være nødvendigt at trække kabel gennem husmur, hvorved murværk må gennembores. Spirii påtager sig intet ansvar for skader på bygninger eller omgivelser som følge af installationen.

4.15. Der kan være særlige bestemmelser fastsat i kontrakten eller ordrebekræftelsen i tillæg til disse vilkår.

Afsnit 5. Vilkår for Spirii ladebrik

5.1 Et Spirii opladningskort giver kunden adgang til at oplade kundens elbiler på kundens egne ladestandere samt Spiriis og dets samarbejdspartneres ladestandere i det offentlige rum. 

5.2 Opladningskort kan købes af kunden til den pris, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Opladningskort fremsendes til den oplyste adresse.

5.3 Slutkunden faktureres for sit elforbrug på ladestanderne i henhold til gældende priser.

5.4 Ladebrikken skal opbevares forsvarligt. Kortet må ikke overlades til uvedkommende.

5.5 I tilfælde af at ladebrikken mistes eller ved mistanke om misbrug, skal kunden straks ringe og spærre kortet på 38 171 500 for at undgå misbrug. Spiriis kundeservice har åbent 24/7, og mistede kort kan derfor rapporteres døg-net rundt hele året.

5.6 Kunden hæfter ikke for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af ladebrikken, såfremt kunden kan godtgøre over for Spirii, at ladebrikken har været misbrugt af andre, og kunden efter at have opnået mistanke om eller kendskab til misbruget har gjort sit yderste for at begrænse tabet, herunder straks har fortaget spærring af ladebrikken. Spiriis hæftelse for tab i forbindelse uautoriseret anvendelse er dog beløbsmæssigt begrænset til 2500 kr. pr. misbrugstilfælde. Misbrug, der finder sted over en periode, anses for et misbrugstilfælde. Det aftales, at kapitel 5 om oplysningskrav i betalingsloven samt reglerne om hæftelse og ansvar i §§ 97-102 og § 104 i betalingsloven ikke finder anvendelse på aftalen.

5.7 Spirii er berettiget til at søge om afgiftsrefusion hos SKAT på baggrund af strømforbruget i ladestanderen, når kunden betaler for sit elforbrug via en Spirii ladebrik. Spirii forbeholder sig retten til at regulere kompensationens størrelse, såfremt der sker ændringer i lovgrundlaget for afgiftsrefusion. Såfremt Spirii søger afgiftsrefusionen må virksomheden ikke selv søge den hos
SKAT.

5.8. Hvis Spirii i henhold til kontrakten med kunden skal kompensere kunden for den strøm, der forbruges i ladestanderen, er det en betingelse herfor, at kunden betaler afgift af den strøm, som anvendes i ladestanderen. Kunden accepterer endvidere de til enhver tid afgiftsmæssige regler og vilkår for refundering
af afgift.

5.9 Ladebrikken deaktiveres af Spirii, når aftalen om Spirii Connect ophører.

Afsnit 6. Vilkår for Spirii Connect

6.1. Ved en Spirii Connect aftale forstås en aftale om levering af teknisk support og vedligeholdelse af ladestanderen.

6.2. Spirii skal mod fremvisning af legitimation have adgang til ladestanderen for nødvendige eftersyn, afprøvning, aflæsning og afbrydelse.

Afsnit 7. Teknisk vedligeholdelse – tilgængelighed

7.1. Spirii kan til enhver tid uden varsel foretage tekniske ændringer og software
opdateringer mv. i Spiriis ydelser og tjenester af hensyn til driften eller som
følge af myndighedskrav, hvilket kan medføre, at opladning midlertidigt ikke er
mulig. Spirii tilstræber at gøre opladninger tilgængelige igen hurtigst muligt.

Afsnit 8. Behandling af personoplysninger

8.1. Spirii registrerer og behandler personoplysninger i forbindelse med opfyldelse
af Spiriis aftale med kunden og den generelle drift af Spiriis virksomhed. Spirii er dataansvarlig for behandlingen af personoplysningerne, der foretages som følge af kundens aftale med Spirii.

8.2. De personoplysninger, som Spirii behandler, består af almindelige personoplysninger, herunder navnet på kundens repræsentant, titel og repræsentantens e-mail adresse og telefonnummer hos kunden og oplysninger om de af kunden valgte betalingsmidler.

8.3. Herudover behandler Spirii oplysninger om kundens navn, adresse, e-mail adresse, telefonnummer, CVR-nummer og adressen på den ejendom, hvorpå ladestanderen skal installeres, hvis denne ikke er identisk med kundens adresse, og typebetegnelse på de biler, der skal lades op. Disse oplysninger udgør personoplysninger, hvis kunden er en enkeltmandsvirksomhed.

8.4. Spirii registrerer og behandler endvidere dataudtræk fra ladestanderne vedrørende brugen af disse i form af ladestanderens placering, tidspunkt for ladning,
strømforbrug (antal kWh), strømforbrug over tid og anden information, som har betydning for afregning og drift.

8.5. Spirii behandler personoplysninger til følgende formål:
• Opfyldelse og levering af de aftalte ydelser til kunden, herunder administration af Spirii abonnement
• Besvarelse af kundehenvendelser om Spirii og dets tjenester
• Løbende administration af kundeforholdet, herunder med henblik på fakturering og bogføring
• Indhentelse af kreditoplysninger vedrørende kunden
• Vedligeholdelse og drift af ladestandere
• Behandling og analyse af dataudtræk til brug for drift, vedligeholdelse og
udvikling af Spiriis forretning, herunder eksisterende og fremtidige tjenester
• Overholdelse af gældende lovgivning

8.6. Spiriis behandling af personoplysninger sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b), når behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en
kontrakt, hvori den registrerede er part, databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(c), når behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, der påhviler Spirii som dataansvarlig, og databeskyttelseslovens art. 6(1)(f), når behandlingen er nødvendig, for at Spirii kan forfølge en berettiget interesse, når den registreredes interesse ikke går forud. Endelig kan Spirii behandle personoplysninger efter databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(a), når den registrerede har givet samtykke til behandlingen af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål.

8.7. Behandling af personoplysninger kan overlades af Spirii til Spiriis leverandører og samarbejdspartnere, herunder ekstern kundeservice og it-leverandører. Disse virksomheder er databehandlere og må alene behandle personoplysningerne efter Spiriis instruks. I den forbindelse kan der ske overførsel af personoplysninger til lande uden for EU, når betingelserne i databeskyttelsesforordningen er opfyldt.

8.8. Spirii opbevarer alene personoplysninger, så længe dette er relevant i forhold til formålene oplistet i pkt. 8.5 ovenfor. Personoplysningerne slettes eller anonymiseres, når de ikke længere er nødvendige.

8.9. Såfremt kunden eller dennes repræsentant bliver opmærksom på fejl i de registrerede personoplysninger, bedes kunden eller dennes repræsentant skriftligt
rette henvendelse til Spirii.

8.10. Efter databeskyttelsesforordningen besidder den registrerede en række rettigheder, herunder retten til indsigt i, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod Spiriis behandling af personoplysninger og til at indgive klage til Datatilsynet. Disse rettigheder er nærmere beskrevet på Datatilsynets hjemmeside, hvortil der henvises. Rettighederne kan udøves ved at rette henvendelse til Spirii.

Afsnit 9. Sikkerhedskrav

9.1. Ladestandere og andet udstyr må alene anvendes i overensstemmelse med brugsanvisningen. Kunden må ikke tilslutte andet udstyr til ladestanderen end elbiler. Der må ikke foretages indgreb i ladestanderen eller påføres adaptere mv., som ikke er godkendt til ladestanderen. Tilslutning af andre former for udstyr kan indebære sikkerhedsmæssige risici. Spirii fraskriver sig ethvert ansvar for konsekvenserne af en tilslutning i strid med reglerne.

Afsnit 10. Priser

10.1. Priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Prislisten kan ses på www.spirii.com.

10.2. Der tages forbehold for trykfejl, prisfejl og udsolgte varer. Priser er angivet i danske kroner og er ekskl. moms, fragt, transaktionsgebyr i forbindelse med
kreditkortbetaling mv. Forsendelsesomkostninger afhænger af ordreomfang og leveringssted. Transaktionsgebyr afhænger af ordreomfang og korttype.

10.3. Spirii er berettiget til at opkræve et gebyr for fremsendelse af faktura pr. e-mail. Betaler kunden via BS, gives regningsoplysningerne alene på BS oversigten, og der fremsendes ikke særskilt faktura.

10.4. Ved aftalens indgåelse opkræves et oprettelsesgebyr. Gebyrets størrelse fremgår af den til enhver tid gældende prisliste.

Afsnit 11. Betaling

11.1. Betaling skal ske i henhold til betalingsbetingelserne angivet på fakturaen.

11.2. Ved ordrer der overstiger 50.000 kr., er Spirii berettiget til at forlange hel eller delvis forudbetaling.

11.3. Betaling for Spirii Connect opkræves månedsvis forud.

11.4. Forbrugsbetaling ved brug af opladningskortet samt øvrig betaling opkræves sædvanligvis bagud.

11.5. Ved supplerende tjenester og services kan der kræves hel eller delvis forudbetaling.

11.6. Mindre beløb i Spiriis favør kan overføres til næste faktureringsperiode.

11.7. Ved forsinket betaling opkræves morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser. Spirii er endvidere berettiget til at opkræve rykkergebyr og et kompensationsbeløb i henhold til rentelovens bestemmelser.

Afsnit 12. Opsigelse

12.1. En Spirii Connect aftale er gensidigt uopsigelig i 24 måneder, medmindre andet fremgår af kontrakten. Kunden kan opsige Spirii Connect aftalen med 3 måneders varsel til udløb ved aftaleperiodens ophør. Herefter kan aftalen opsiges med 3 måneders varsel.

12.2. Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til udgangen af en måned.

12.3. En kunde, der ikke har betalt forfalden gæld, kan ikke indgå en ny aftale med Spirii, før det skyldige beløb er betalt.

12.4. Ophører abonnementet på grund af opsigelse eller misligholdelse, opgør Spirii mellemværendet og foretager refusion eller opkræver differencebeløb.

13. Kundens misligholdelse

13.1. Spirii kan vælge at deaktivere tjenesterne under aftalen uden forudgående varsel, hvis det erfares, at kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser under
aftalen. Enhver betalingsmisligholdelse betragtes som væsentlig misligholdelse.

13.2. Hvis Kunden afhjælper misligholdelsen, herunder betaler alle forfaldne beløb, kan Spirii vælge at aktivere abonnementet og opladningskortet på ny. I forbindelse med aktiveringen af abonnementet og opladningskortet, er Spirii berettiget til at opkræve et gebyr.

13.3. Spirii og kunden er gensidigt berettiget til at ophæve aftalen uden forudgående varsel i tilfælde af væsentlig misligholdelse af aftalen. I tilfælde af Spiriis ophævelse af aftalen på grund af kundens misligholdelse hæfter kunden fortsat for den faste betaling i bindingsperioden.

14. Garanti

14.1. Købelovens regler gælder for køb af ladestandere, opladningskort og andet opladningsudstyr.

14.2. Spirii yder garanti på fejl og mangler på ladestanderen i op til 5 år, såfremt 1) ladestanderen er installeret i henhold til de anvisninger, som er angivet under pkt. 4, Vilkår for installation af ladestander, og 2) såfremt kunden har indgået en Spirii Connect aftale om teknisk support, drift og vedligeholdelse af ladestanderen.

14.3. Spiriis garanti efter pkt. 14.2 omfatter kun fejl og mangler, som er opstået under de for ladestanderen normale og forudsatte funktionsvilkår og ved rigtig
anvendelse, jf. pkt. 9. Garantien dækker ikke fejl og mangler, der skyldes fejlagtig anvendelse, ændringer af ladestanderen foretaget uden Spiriis skriftlige samtykke samt fejl og mangler, der skyldes en reparation udført af kunden eller tredjemand.

15. Ansvarsbegrænsning

15.1. Spirii er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler med følgende begrænsninger:

15.1.1. Spirii er ikke ansvarlig for følgeskader, indirekte tab, driftstab, avancetab, tab af omsætning eller produktion, tab af data, tab der kan henføres til manglende eller begrænset adgang til at anvende tjenesten, uanset om sådanne tab fremstår som direkte eller indirekte tab.

15.1.2. Spirii er endvidere ikke ansvarlig for fejl, nedbrud, forstyrrelser, strømkvalitet mv., der kan henføres til andre udbydere, herunder leverandører af el, producenter, eller netudbydere.

15.1.3. Spirii er ikke ansvarlig for skader eller tab, der opstår som følge af manglende tilgængelighed eller forstyrrelser i forbindelse med Spiriis drift og vedligeholdelse.

15.1.4. Spirii er ikke ansvarlig for skader eller tab, som kunden måtte lide, der kan henføres til brugerfejl, herunder men ikke begrænset til fejlopladning, virus mv.

15.1.5. Spiriis erstatningsansvar er beløbsbegrænset og kan således aldrig overstige et beløb svarende til det beløb, som kunden inden for de seneste 12 måneder fra
skadestidspunktet har betalt Spirii i henhold til aftalen.

15.1.6. Spirii er ikke erstatningspligtig for forsinkelse eller manglende opfyldelse af aftalen, hvis dette forhindres af omstændigheder, der er uden for Spiriis kontrol, herunder men ikke begrænset til, brand, krig, terrorhandlinger, militæraktioner, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, herunder lynnedslag og oversvømmelser, strømafbrydelse og tekniske forstyrrelser, som Spirii ikke kunne have undgået eller overvundet uden urimelige omkostninger, eller som der ikke kunne have været taget højde for ved aftalens indgåelse.

16. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser

16.1. Kunden kan alene med Spiriis samtykke overdrage aftalen og dens rettigheder og forpligtelser til tredjemand. I denne forbindelse kræver Spirii skriftlig tiltrædelse fra både kunden og tredjemand, samt at eventuel forfalden gæld betales, inden overdragelsen gennemføres.

16.2. Spirii er berettiget til at foretage en kreditvurdering af den nye kunde i forbindelse med overdragelsen og at opkræve et gebyr af kunden.

17. Ændringer

17.1. Spirii forbeholder sig retten til at ændre priser, herunder abonnementspriser og prisen pr. kWh samt disse salgs- og leveringsbetingelser.

17.2. Spirii kan ændre priser og disse salgs- og leveringsbetingelser til fordel for kunden uden varsel ved offentliggørelse på Spiriis hjemmeside.

17.3. Væsentlige ændringer af priser og disse salgs- og leveringsbetingelser til ugunst for kunden skal meddeles kunden med et varsel på mindst 1 måned. Væsentlige ændringer meddeles ved brev eller e-mail.

17.4. Alle ændringer kan ses på Spiriis hjemmeside: www.spirii.dk

18. Kundeservice

18.1. Kundeservice kan kontaktes på telefon (38 171 500). E-mails til kundeservice kan sendes til support@Spirii.dk. Skriftlige henvendelser skal sendes til Spirii, Bragesgade 8b, 2200 København N. Kundeservice kan ligeledes kontaktes, hvis kunden ønsker at klage.

19. Lovvalg og værneting

19.1. Aftalen mellem kunden og Spirii er underlagt dansk ret uden hensyntagen til
dansk rets lovvalgsregler.

19.2. Retssag mod Spirii skal anlægges ved Spiriis hjemting. Retssag mod kunden
kan efter Spiriis valg anlægges ved kundens hjemting eller Spiriis hjemting.
19. Lovvalg og værneting