Almindelige Salgsbetingelser og vilkår vedrørende Spiriis opladningstjenester

Udbyder af Spiriis opladningstjenester er:
Spirii ApS
CVR-nr. DK40657339
I det følgende kaldet ”Spirii”.

Afsnit 1. Ladebrik – Vilkår for Spirii ladebrik

 

1.1. En Spirii ladebrik giver kunden adgang til at oplade kundens elbil på kundens egen ladestander samt Spiriis og dets samarbejdspartneres ladestandere i det offentlige rum.

1.2. Spirii ladebrik kan bestilles af kunden på spirii.dk  til den pris, der fremgår af den til enhver tid gældende prisliste. Ladebrikken fremsendes til den oplyste adresse.

1.3. Kunden faktureres for sit månedlige opladningsforbrug i henhold til faktisk forbrug og prissætning ved udgangen af en måned.

1.4. Ladebrikken skal opbevares forsvarligt. Brikken må ikke overlades til uvedkommende. 

1.5. I tilfælde af at ladebrikken mistes eller ved mistanke om misbrug, skal kunden straks ringe og spærre kortet på +45 38 171 500 for at undgå misbrug. Spiriis kundeservice har åbent 24/7, og mistede brik kan derfor rapporteres døgnet rundt hele året.

1.6. Kunden hæfter ikke for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af ladebrikken, såfremt kunden kan godtgøre over for Spirii, at ladebrikken har været misbrugt af andre, og kunden efter at have opnået mistanke om eller kendskab til misbruget har gjort sit yderste for at begrænse tabet, herunder snarest muligt har foretaget spærring af ladebrikken. Kunden hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår, som følge af, at kunden har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt snarest muligt at foretage spærring af ladebrikken. Det aftales i medfør af § 116, nr. 2 i betalingsloven, at bevisbyrdereglerne i §§ 98-99 og i betalingsloven ikke finder anvendelse på aftalen.

Afsnit 2. Spirii Go app – Vilkår for anvendelse af Spirii Go

2.1. Spirii Go er Spiriis ejendom dvs. at tilhørende data indsamlet via applikationen omhandlende placering af ladelokationer tilhører Spirii. Disse data må ikke benyttes til andre formål end benyttelse af Spirii Go, ej heller må de overdrages til tredje part.

2.2. Spirii tilbyder endvidere adgang til opladning på kundens egen ladestander samt på de ladestandere der indgår i Spiriis offentlige netværk af ladestandere, via Spirii Go app’en, der også tillader direkte betaling for opladning.

2.3. Spirii Go downloades i App Store eller Google Play, og i forbindelse med oprettelse af kunden som bruger, skal kunden godkende betingelserne.

2.4. Registrering af betalingskort er påkrævet for betaling via Spirii Go.

2.5. Betaling for opladningen sker herefter via det betalingskort, der er angivet af kunden. Kunden har efterfølgende mulighed for at ændre sit betalingskort under sin personlige profilindstillinger. Selve betalingen udføres via STRIPE.

2.6. Spirii kan foretage et kreditcheck på kunden.

2.7. Opladning via Spirii Go gælder kun de ladestandere, der er en del af Spiriis opladningsnetværk samt de ladestandere der indgår via roaming partnere.

2.8. Betaling for hver transaktion registreres på kunden, og anvendelse af Spirii Go opladningstjeneste betragtes til enhver tid som kundens accept af opkrævning og indgåelse af en kontrakt om køb af opladning mellem kunden og Spirii.

2.9. Hvis kunden bliver opmærksom på, at Spirii Go er blevet brugt uautoriseret i kundens navn, skal kunden straks kontakte Spiriis kundeservice på telefonnummer +45 38 171 500 og blokere sin Spirii Go konto for at undgå misbrug. Spirii kan kræve, at kunden bekræfter blokeringen skriftligt, og i tilfælde af tyveri kan Spirii også kræve, at kunden rapporterer om hændelsen.

2.10. I henhold til betalingsloven om uautoriserede transaktioner med betalingsinstrumenter er Spirii ansvarlig for tab som følge af, at Spirii Go er blevet misbrugt af en anden person. I tilfælde af uautoriserede transaktioner, der er opstået som følge af, at kunden har overtrådt de forpligtelser, der påhviler kunden i henhold til disse betingelser, i form af grov uagtsomhed, er kunden dog ansvarlig for hele beløbet op til maksimalt 10.000 DKK. Kunden er aldrig ansvarlig for eventuelle tab, der opstår efter Spirii Go er blevet blokeret i henhold til § 2.9.

2.11. Ud over det, der følger af § 2.10, er Spirii ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af tab af, beskadiget eller på anden måde ubrugelig mobiltelefon i forbindelse med opladning via Spirii Go. 

Afsnit 3. Udstyr og brug af Spiriis ladestandere

3.1. Kunden er ansvarlig for at levere om nødvendigt et Mode 3 Type 2-kabel til AC-opladning på stationer med Mode 3 Type 2-stik.

3.2. De respektive ejere af ladestandere i Spirii-netværket er ansvarlige for at sikre, at ladestanderne overholder gældende standarder, love og forskrifter. Såfremt kunden har tegnet en Connect serviceaftale på ladestanderne med Spirii, så har Spirii overtaget dette ansvar, så længe kunden har en Connect serviceaftale med Spirii.

3.3. Opladningskapaciteten på ladestanderne er afhængig af flere faktorer, såsom elbilens tekniske tilstand, batteriniveau og ladestanderens kapacitet, hvor komponenten med den laveste fællesnævner vil være afgørende for den effekt, elbilen kan modtage. Spirii kan derfor ikke garantere, at opladning af kundens elbil er mulig inden for et minimum/maksimum effekt interval.

3.4. Instruktioner til brug af Spiriis ladestandere findes enten i Spirii Go app på- eller ved siden af ​​ladestanderne.

3.5. Ladestanderne må kun bruges til opladning af elbiler. 

Afsnit 4. Tilgængelighed

4.1. Opladningstjenesterne er tilgængelige for kunden døgnet rundt, men i praksis kan muligheden for opladning være begrænset, f.eks. fordi nogle af ladestandere ikke er tilgængelige på bestemte tidspunkter af dagen på grund af særlige og/eller lokale begrænsninger eks. i form af parkeringsregler. 

4.2. Spirii tilstræber at ladestandere i Spiriis netværk er så funktionelle som overhovedet muligt. Hvis ladestanderen påvirkes af tekniske fejl, prøver Spirii at afhjælpe fejlen så hurtigt som muligt. Såfremt en ladestander er ude af drift i en længere periode vil dette blive indikeret i oversigten på Spirii Go.

4.3. Spirii forbeholder sig retten til, uden kompensation til kunden, at ændre eller begrænse adgangen til- eller midlertidigt lukke opladningstjenesten eller ladestanderen for f.eks. opdateringer, vedligeholdelse og fejlkorrektion eller på grund af force majeure-forhold uden for Spiriis kontrol.

Afsnit 5. Betaling

5.1. Brug af opladningstjenesten i form af ladebrik registreres på kunden i Spiriis kundesystemer. Baseret på opladningshistorikken for den seneste måned samles kundens forbrug på en faktura.

5.2. Kunden er ansvarlig for at betale til Spirii for al brug af opladningstjenesten, der udføres med ladebrik, medmindre at kunden har meddelt Spirii at ladebrikken er tabt jf. afsnit 2. Dette gælder dog ikke, hvis kunden har bidraget til den uautoriserede brug gennem svigagtig eller uagtsom brug.

5.3. Betaling skal være modtaget af Spirii senest på forfaldsdagen som anført på fakturaen. Hvis betaling ikke foretages i rette tid af kunden, er Spirii berettiget til at kræve renter fra kunden ud over fakturabeløbet, i henhold til renteloven fra den på fakturaen anførte forfaldsdag. I tilfælde af mangelfuld betaling af kunden, er Spirii også berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for håndtering af betalingspåmindelse eller rykkerskrivelse. Dette gebyr vil til enhver tid frem af Spiriis gældende prisliste på www.spirii.dk.

5.4. Spirii har ret til at suspendere en kunde i en periode, hvis ikke betalingsbetingelserne er opfyldt. (Se også afsnit 9 i aftalens gyldighed)

Spirii Go muliggør opladning og betaling på Spiriis eget, såvel som eksterne operatørers, ladeudstyr.

5.6. Den til enhver tid gældende pris for opladning på en ladestander i Spiriis netværk, fremgår af overblikket for den pågældende ladelokation i Spirii Go, og er tydeligt beskrevet for kunden inden en opladning kan påbegyndes. Spirii lægger ikke yderligere gebyrer oveni den pris, som anvises til kunden for den enkelte ladelokation.

5.7. Opladning foretaget via Spirii Go faktureres, efter endt opladning, på det af kunden registrerede kreditkort. Kunden modtager en kvittering i Spirii Go appen samt på mail hvor samlet opladningsforbrug samt totalpris vil fremgå.

5.8. Mindste pris for en opladning foretaget via Spirii Go er 6 DKK inkl. moms.

5.9. Ved brug af voucherkoder skal kunden indtaste den pågældende voucherkode i Spirii Go for at kunne foretage opladning til den pris, som voucherkoden giver mulighed for.

5.10. Oplades der på Spirii ladestandere via anden platform end Spirii Go tager Spirii ikke ansvar for evt. ekstra omkostninger pålagt fra denne platform. 

Afsnit 6. Forbrugsdata og personlige data

6.1. Dataindsamlingen omhandlende brugerens lokation er afgørende for funktionaliteten af Spirii Go.

6.2. Informationen gemmes og benyttes udelukkende i appen. Grundlaget for dataindsamlingen kræver brugerens tilladelse til benyttelse af lokalitetsdata via enheden. Brugeren kan til enhver tid slå denne adgang fra under indstillingerne på enheden. Slettes Spirii Go slettes al gemt information.

6.3. Informationer vedrørende downloads og opdateringer af Spirii Go anvendes til forbedring af appen samt analysearbejde og administration.

6.4. Brugeren er berettiget til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt verificering, limitering og fjernelse af disse. Det er ligeledes i brugerens ret at gøre indsigelse imod behandlingen af dennes informationer.

6.5. Spirii gemmer opladningshistorik for hver kunde (som f.eks. information om hvilken ladestander der bruges, opladningsmængde, beløb og tiden forbrugt på opladning). Opladningshistorikken danner grundlag for fakturering af kunden.

6.6. Spirii behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Gennem denne aftale samtykker kunden til, at Spirii behandler kundens personlige data, f.eks. navn, adresse, telefonnummer og kreditkortoplysninger til de nedenfor anførte formål. Grundlaget for Spiriis behandling af personoplysninger er kundens samtykke og nødvendigheden af ​​at opfylde disse betingelser. Hvis kunden trækker sit samtykke tilbage, kan Spirii fortsætte med at behandle kundens personlige oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de forpligtelser, der følger af betingelserne og gældende lovgivning. Personlige oplysninger, indsamles af Spirii i forbindelse med aftalen og behandles af Spirii i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde aftalen. Personoplysninger kan også behandles til markeds- og kundeanalyser, forretningsstyring, forretningsudvikling og risikostyring. Behandling af personoplysninger kan også udføres med henblik på direkte markedsføring efter kundens samtykke. For mere information om kundens rettigheder som et resultat af Spiriis behandling af kundens personlige data henvises til Spiriis Privatlivspolitik, som findes på www.spirii.dk. For spørgsmål eller andre forhold, der er relateret til Spiriis behandling af personoplysninger, henvises kunden til Spirii på +45 38 171 500 eller via mail til support@spirii.dk 

Afsnit 7. Ansvar for fejl osv.

7.1. Spirii er ikke ansvarlig for skader, der opstår på grund af manglende kompatibilitet mellem kundens elbil og ladestander, eller på grund af kundens brug af opladningstjenesterne eller ladestanderen såfremt de er i strid med instruktionerne og de tekniske krav, som er anført i denne aftale eller som Spirii på andre tidspunkter stiller til rådighed for kunden.

7.2. Spirii er ikke ansvarlig for indirekte eller følgeskader, der kan henføres til skader på kundens ejendom og som følge af kundens brug af opladningstjenesten eller ladestanderen.

7.3. Kunden har ikke ret til erstatning, fordi en ladestander i Spiriis offentlige netværk er lukket eller ikke fungerer.

7.4. Kunden er ansvarlig for at overholde alle retningslinjer og krav i henhold til instruktionerne fra Spirii fra tid til anden. Dette inkluderer ansvar for at den elbil, som kunden bruger i forbindelse med opladningstjenesten, opfylder alle krav til opladning.

7.5. Kunden er også ansvarlig for, at ladekort og Spirii Go ikke bruges af uautoriserede personer.

7.6. Spirii forbeholder sig retten til med øjeblikkelig virkning at blokere ladebrik og kundens adgang til opladning via Spirii Go app i tilfælde af misbrug, hvis der er risiko for usikker anvendelse af ladebrik eller Spirii Go, mistanke om uautoriseret brug eller risikoen for, at kunden ikke opfylder sine forpligtelser overfor Spirii.

7.7. Spirii fratager sig ansvaret for kundens tab forårsaget af fejlagtige eller upræcise informationer ifm. brug af Spirii Go. Dette samme gør sig gældende i situationer hvor Spirii Go ikke er operativ.

Afsnit 8. Overdragelse af kontrakt

8.1. Kunden anerkender, at Spirii kan overføre hele eller en del af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til et andet selskab inden for den samme gruppe eller til en anden part, der med rimelighed kan forventes at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen på tilfredsstillende måde. 

8.2. Kunden har ikke ret til at overdrage eller på anden måde overføre eller overdrage sine rettigheder eller forpligtelser til en anden i henhold til aftalen.

Afsnit 9. Aftalens gyldighed

10.1. Spirii har ret til at ændre disse vilkår og betingelser, forudsat at kunden underrettes via e-mail om ændringen mindst to måneder inden ændringen træder i kraft. I sådanne tilfælde betragtes kunden som underrettet to dage efter, at e-mailen er sendt.

Afsnit 10. Ændring af betingelser

10.1. Spirii har ret til at ændre disse vilkår og betingelser, forudsat at kunden underrettes via e-mail om ændringen mindst to måneder inden ændringen træder i kraft. I sådanne tilfælde betragtes kunden som underrettet to dage efter, at e-mailen er sendt.

Afsnit 11. Gældende lov og tvister

11.1. Disse betingelser er underlagt dansk lov.

11.2. Tvister, der opstår som følge af betingelserne, afvikles efter dansk ret ved domstolen i København.

Afsnit 12. Kundeservice

12.1. Spiriis kundeservice kan kontaktes på telefon +45 38 171 500 eller via e-mail support@Spirii.dk